ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Секретаријат и рачуноводство

Секретаријат школе и рачуноводство су носиоци техничких послова у вези са пословањем школе. Секретаријат припрема документа за потребе школских органа, води евиденцију о запосленима и ђацима и бави се осталим пратећим пословима.

Родитељи се обраћају секретаријату за уверења и потврде које се тичу њихове деце. Најчешће су у питању следећи послови секретаријата:

Издавање потврде о редовном похађању школе ради дечјег додатка, БУС + картице, овере здравстених књижица, хуманитарне или социјалне помоћи и слично. Ову потврду издајемо на лицу места.

Издавање дупликата докумената за бивше и садашње ђаке (ђачке књижице и сведочанства). Да бисте добили дупликат документа потребно је донети потврду да је документ оглашен неважећим у Службеном гласнику РС.

Документација потребна за подношење пријаве код повреда осигураних ученика преко осигуравајуће куће ‚‚ Generali “ је следећа :

 1. Извод из МКР ученика-копија.
 2. Најмање два извештаја лекара специјалисте  о насталој повреди-копија.
 3. Лекарско оправдање од педијатра из ДЗ уколико је ученик одсуствовао са наставе због повреде.
 4. Очитана/копирана лична карта родитеља-подносиоца пријаве.
 5. Копија картице текућег рачуна из банке родитеља-подносиоца пријаве.

*Потребно је да родитељ дође лично са наведеном документацијом код секретара школе, радним данима од 10.00-13.30 часова.

За упис у први разред потребно је донети следећа документа:

 1. доказ о пребивалишту родитеља/старатеља детета (уколико немају доказ родитељ пише изјаву)
 2. извод из матичне књиге рођених
 3. потврда да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм коју добија од предшколске установе коју је дете похађало
 4. доказ о здравственом прегледу детета (лекарско уверење)

Напомена: Извод из матичне књиге рођених и пријаву пребивалишта школа ће бити у прилици да прибави самостално, по службеној дужности, уколико родитељ не поседује потребна документа.  

За прелазак из друге школе у нашу школу потребно је донети следећеа документа

 1. за ученике од 1. до 4. разреда треба донети ђачку књижицу на увид, а од 5. до 8. разреда последње сведочанство на увид.
 2. доказ о пребивалишту родитеља/старатеља детета.

За испис из наше школе родитељ је дужан да обавести школу о исписивању а документ о испису (преводницу) школа шаље службеним путем новој школи ученика. У случају да ученик који се исписује прелази на даље школовање у иностранство одељењски старешина издаје сведочанства о сваком појединачно завршеном разреду (и за млађе и за старије разреде) а секретаријат издаје потврду за путовање по захтеву родитеља.