ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Секретаријат и рачуноводство

Секретаријат школе и рачуноводство су носиоци техничких послова у вези са пословањем школе. Секретаријат припрема документа за потребе школских органа, води евиденцију о запосленима и ђацима и бави се осталим пратећим пословима.

Родитељи се обраћају секретаријату за уверења и потврде које се тичу њихове деце. Најчешће су у питању следећи послови секретаријата:

Издавање потврде о редовном похађању школе ради дечјег додатка, БУС + картице, овере здравстених књижица, хуманитарне или социјалне помоћи и слично. Ову потврду издајемо на лицу места.

Издавање дупликата докумената за бивше и садашње ђаке (ђачке књижице и сведочанства). Да бисте добили дупликат документа потребно је донети потврду да је документ оглашен неважећим у Службеном гласнику РС.

Документација потребна за подношење пријаве код повреда осигураних ученика преко осигуравајуће куће ‚‚ Milenium “ је следећа :

  1. Извод из МКР ученика-копија.
  2. Најмање два извештаја лекара специјалисте  о насталој повреди-копија.
  3. Лекарско оправдање од педијатра из ДЗ уколико је ученик одсуствовао са наставе због повреде.
  4. Очитана/копирана лична карта родитеља-подносиоца пријаве.
  5. Копија картице текућег рачуна из банке родитеља-подносиоца пријаве.

*Потребно је да родитељ дође лично са наведеном документацијом код секретара школе, радним данима од 10.00-13.30 часова.

За прелазак из друге школе у нашу школу потребно је донети следећеа документа

  1. за ученике од 1. до 4. разреда треба донети ђачку књижицу на увид, а од 5. до 8. разреда последње сведочанство на увид.
  2. доказ о пребивалишту родитеља/старатеља детета.

За испис из наше школе родитељ је дужан да обавести школу о исписивању а документ о испису (преводницу) школа шаље службеним путем новој школи ученика. У случају да ученик који се исписује прелази на даље школовање у иностранство одељењски старешина издаје сведочанства о сваком појединачно завршеном разреду (и за млађе и за старије разреде) а секретаријат издаје потврду за путовање по захтеву родитеља.