ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Секције

Разредна настава

Д р а м с к а  с е к ц и ј а  (Славица Насковић, Круна Станковић)

Р е ц и т а т о р с к а   с е к ц и ј а  (Ања Милчић, Ана Здравковић)

Л и т е р а р н а  с е к ц и ј а  (Славица Стекић, Сања Огњеновић)

Спортско  планинарска  секција  (Александра Тренкоски, Зоран Стаменковић)

Л и к о в н а  с е к ц и ј а  (Марија Петровић, Драгана Новаковић, Деана Трбојевић)

Мали креативци (Гордана Вулетић, Биљана Николић, Сања Паланчанин)

Е к о л о ш к а  с е к ц и ј а  (Марија Цветковић)

Е н г л е с к а  с е к ц и ј а (Милица Максимовић)

Немачка секција (Марија Новитовић Манић)

М а л и   х о р „Б а ј к а“ (Сања Томић, Јована Ракићевић)

Б и б л и о т е к а р с к а  с е к ц и ј а (Биљана Јовановић)

Предметна настава

Л и т е р а р н а  с е к ц и ј а  (Јелена Томашевић)

Д р а м с ка  с е к ц и ј а (Maрија Ћириловић)

Новинарска   секција  са клубом “Читалачки маратон” (Слађана Микић)

Р е ц и т а т о р с к а  с е к ц и ј а (Радослав Анђелковић)

Математичка секција (Марина Каровић)

Р у с к а  с е к ц и ј а  (Неда Тодосијевић)

Е н г л е с к а  с е к ц и ј а  (Зорица Алексић, Даниела Сланкаменац)

Н е м а ч к а   с е к ц и ј а  (Маријана Марковић, Александар Вучетић)

Е к о л о ш к а  с е к ц и ј а  (Љиљана Пејић, Нада Радибратовић)

И н ф о р м а т и ч к а  с е к ц и ј а (Магдалена Дељанин, Иван Миљковић)

С а о б р а ћ а ј н а    с е к ц и ј а (Аца Вучић)

Т е х н и ч к а  с е к ц и ј а  (Оливер Тошић)

Ш а х о в с к а  с е к ц и ј а  (Зоран Ристић)

Цртање, сликање и вајање  (Марија Нешић, Сузана Станковић)

М у з и ч к а  с е к ц и ј а – п е в а њ е  (Милица Вељковић)

М у з и ч к а   р а д и о н и ц а – оркестар (Ивана Матас Станковић)

Р у к о м е т н а   с е к ц и ј а  (Слађана Дабижљевић)

О д б о ј к а ш к а   с е к ц и ј а  (Радослав Биберџић)

К о ш а р к а ш к а   с е к ц и ј а (Бојан Манојловић)

С е к ц и ј а “Б о н т о н” (Михајло Микић)

Библиотекарска секција (Биљана Јовановић)

Организације ученика

П о д м л а д а к  Ц р в е н о г    к р с т а (Сурија Реџепи, Јована Јовановић, Михајло Микић)

К л у б   УН  (Милан Тлачинац)

У ч е н и ч к и   п а р л а м е н т  (Мирјана Видовић, Ивана Јеленковић)