sekretarijat

СЕКРЕТАРИЈАТ И РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ

Мила Спалевић, дипл. правник

Секретар школе

Јелена Миленковић, мастер економиста

Шеф рачуноводства

Зорица Миљковић, правно-пословни техничар

Референт за финансијско-административне послове

Секретаријат школе и рачуноводство су носиоци техничких послова у вези са пословањем школе. Секретаријат припрема документа за потребе школских органа, води евиденцију о запосленима и ђацима и бави се осталим пратећим пословима.

Родитељи се обраћају секретаријату за уверења и потврде које се тичу њихове деце. Најчешће су у питању следећи послови:

  • издавање потврде о редовном похађању школе ради дечјег додатка, овере здравстених књижица, хуманитарне или социјалне помоћи и слично. Ову потврду издајемо на лицу места.

  • издавање дупликата докумената за бивше и садашње ђаке (ђачке књижице и сведочанства). Да бисте добили дупликат документа потребно је донети потврду да је документ оглашен неважећим у Службеном гласнику РС.

Документација потребна за подношење пријаве код повреда осигураних ученика је следећа:

  • извод из МКР ученика – копија.

  • најмање два извештаја лекара специјалисте о насталој повреди – копија.

  • лекарско оправдање педијатра из ДЗ уколико је ученик одсуствовао са наставе због повреде.

  • очитана/копирана лична карта родитеља – подносиоца пријаве.

  • копија картице текућег рачуна из банке родитеља-подносиоца пријаве.

Потребно је да родитељ дође лично са наведеном документацијом код секретара школе, радним данима од 10.00 – 13.30 часова.

За прелазак из друге школе у нашу школу потребно је донети следећа документа:

  • за ученике од I до IV разреда треба донети ђачку књижицу на увид, а за ученике од V до VIII разреда последње сведочанство на увид.

  • доказ о пребивалишту родитеља/старатеља детета.

За испис из наше школе родитељ је дужан да обавести школу о исписивању а документ о испису (преводницу) школа шаље службеним путем новој школи ученика. У случају да ученик који се исписује прелази на даље школовање у иностранство, одељењски старешина издаје сведочанство о последњем завршеном разреду (важи и за млађе и за старије разреде).