Документи

Статут школе погледај
Пословник о раду Школског одбора погледај
Пословник о раду Савета родитеља погледај
Пословник о организацији, начину рада и одговорности Наставничког већа погледај
Пословник о раду Ученичког парламента погледај
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених погледај
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика школе погледај
Правилник о оцењивању ученика погледај
Правилник о испитима погледај
Развојни план школе 2016-2021. година погледај
Годишњи план рада школе за школску 2017-2018. годину погледај
Извештај о раду школе 2016-2017. године погледај
Анекс школског програма за школску 2017-2018. годину погледај
Образац за правдање до 1 дана изостанка ученика погледај
Одлука школског одбора о расписивању конкурса за избор директора ОШ „Вук Караџић“ погледај